Forældresamarbejde

Ved Hvidovre Ungdomsskoles Heltidsundervisning arbejder vi helhedsorienteret, hvorfor vi har et udvidet forældre/psykolog/UU-vejleder/sagsbehandler-samarbejde.

Kontaktlæreren kontakter hjemmet hver fredag og orienterer omkring den forgangne uge.
På denne måde bliver forældre inddraget i elevens skolegang. Vi har en forventning om, at forældre tager aktivt del i børnenes skolegang, da de er vores vigtigste samarbejdspartnere. Vi er overbevist om tæt tillidsbaseret kommunikation imellem skole og hjem er en forudsætning for et godt samarbejde med det fælles formål- at den unge er i social trivsel samt faglig udvikling.

Vi afholder som udgangspunkt to forældremøder årligt, samt to årlige skole-hjem møder. Derudover indkaldes der ved skoleårets start, til to årlige statusmøder, hvor elev, forældre samt alle samarbejdspartnere gennemgår status på den udarbejdede handleplan.

Når elever indskrives i Heltidsundervisningen, udarbejder kontaktlæreren en egentlig handleplan, som bliver omdrejningspunkt i det professionelle arbejde omkring eleven.