Skolebestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

 

Fra kommunal bestyrelsen

Sara Benzon (Formand)
Direkte mail: cft@hvidovre.dk
Personlig stedfortræder: Søren Trebbien

Silas Fisker
Direkte mail: qsy@hvidovre.dk
Personlig stedfortræder: Bent Roldgaard

Kenneth F. Christiansen 
Direkte mail: cis@hvidovre.dk
Personlig stedfortræder: Helle Adelborg

 

Fra organisationer med særlig interesse

Ole Bested - FH, Fællestillidsmand Dansk Metal (Næstformand)
Direkte mail: ole@bested.dk

Per Nørregaard - Hvidovre Erhvervskontaktudvalg
Kontakt mail: ungdomsskolen@hvidovre.dk

Tanja S. Larsen - Rektor Hvidovre Gymnasium & HF
Direkte mail: ts@hvidovregymnasium.dk

 

Fra forældrevalgte skolebestyrelser

Bent Roldgaard - SKOK / Skolekontaktrådet
Direkte mail: bent@roldgaard.dk
Personlig stedfortræder: Emilia Maria van Glise

 

Medarbejderrepræsentanter

Daniel Nuñes
Kontakt mail: ungdomsskolen@hvidovre.dk

Mille Kathrine Bøgelund Huusom
Direkte mail: mill2436@g2650.dk

 

Elevrepræsentanter

Melina Katharina Bindner
Kontakt mail: ungdomsskolen@hvidovre.dk

Paprika Grønne Sand
Kontakt mail: ungdomsskolen@hvidovre.dk

 

Bestyrelsessekretær

Lasse Johansson - skoleleder, Hvidovre Ungdomsskole
Direkte mail: vlj@hvidovre.dk
Telefon: 36 47 26 50

 

Protokolfører

Lise Zaar - Faglig leder, Hvidovre Ungdomsskole
Direkte mail: lza@hvidovre.dk
Telefon: 36 47 26 50

Luk alle
Åbn alle

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 9. februar 2023:

 • Elevrepræsentanter planlægger fælles arrangement og informerede om trivselsmåling
 • Bestyrelsen godkendte revideret tidsplan for opdatering af ungdomsskolens styrelsesvedtægt og ungdomsskoleplan
 • Drøftelser om foreslåede ændringer i styrelsesvedtægten, herunder ændring af protokolfører til referent og beslutningsprotokol til beslutningsreferat og fjernelse af en sætning
 • Ændret praksis med fodnoter i teksten og fokus på folkeskolesamarbejde
 • Diskussion af form og målgruppe for ungdomsskoleplanen, samt aftaler om lokaliteter og lokaler
 • Ledelsen arbejder på at skabe synergi mellem afdelinger og hierarki på skolen
 • Drøftelser om teknisk administrativt personale på ungdomsskolen
 • Beslutning om vedtægterne for elevrådsarbejdet
 • Etablering af Børne- og Ungdomsrådet for målgruppen 12-16 år i maj 2022, med formål om at lære demokratisk deltagelse og aktiv stemme i lokaldemokratiet
 • Børne- og Ungdomsrådet har høringsret på nogle sager og råderet over 50.000 kr., og dialog med andre kommuner om best practice, herunder Aalborg Kommune.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 9. Februar 2023 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 6. december 2022:

 • Velkomst til nye elevrepræsentanter
 • Orientering fra elevrådsrepræsentanterne om julebingo, ønsker til skolen og kulturdag
 • Økonomisk orientering fra ungdomsskoleinspektøren om folkeskolesamarbejde
 • Orientering om almenundervisningens indsamling og brug af data fra ungdomsskoleinspektøren og faglig leder af almenundervisningen
 • Orientering om elevrådets spørgeramme til intern trivselsmåling for 2022-2023 og brugen af data i forhold til mangfoldighed, elevtrivsel og elevfastholdelse.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 6. December 2022 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

 

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 5. oktober 2022:

 • Elevrådet orienterede om valg til elevråd og valg af to elevrådsrepræsentanter til ungdomsskolebestyrelsen.
 • Der blev orienteret om økonomien for 2022, herunder stigning i forbruget i forbindelse med almenundervisningen og spørgsmål om forbrug på sociale arrangementer.
 • Der var fremgang i elevtallet i 10. klasse sammenlignet med året før, og ambitionen er at have 130 elever i 10. klasse inden for de næste 2-3 år.
 • Der blev præsenteret data om elevvandring ind og ud af dagundervisningen med formålet om at give bestyrelsen en baggrund for at drøfte mulige tiltag.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 5. Oktober 2022 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

 

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 17. august 2022:

 • Elevrepræsentanterne orienterede om deres glæde ved at starte sæsonen igen.
 • Ungdomsskoleinspektøren orienterede om økonomien for januar-juli 2022 og indstillede, at orienteringen tages til efterretning. Bestyrelsen godkendte dette.
 • Faglig leder Lise Zaar og friluftslærer Christian Nielsen præsenterede Ungdomsskolens samarbejde med folkeskolerne og deres tilbudskatalog for 2022-2023. Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning og roste undervisningen.
 • Der blev drøftet høring af budgettet for 2023-2026, herunder benchmarking, 10.klasse-tildelingsmodellen og investeringsplaner. Bestyrelsen drøftede et udkast til et høringssvar og besluttede at sende det til kort gennemsyn hos medlemmerne, inden det sendes ind.
 • Bestyrelsen drøftede en mulig revision/opdatering af Ungdomsskolens styrelsesvedtægt og virksomhedsplan og besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe til at undersøge dette nærmere.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 17. August 2022 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 8. juni 2022:

 • Orientering ved elevrådsrepræsentanterne. Elevrådet har holdt afslutningsmøde, hvor året blev evalueret. Elevrådet mener, at der bør være flere opgaver til eleverne i elevrådet, fx føre protokol, være mødeleder osv. Der blev også snakket om projekter næste år.
 • Økonomi 2022. Orientering ved ungdomsskoleinspektøren. Budgettet forventes at overskride rullerammen på grund af flere elever med behov for flere lærerressourcer. Der er også blevet udbetalt diæter for flere foregående år på grund af manglende udbetaling til bestyrelsesmedlemmer. Bootcampen og Folkeskolesamarbejdet er gået over budget, og der er også overskridelser på diverseposten på grund af informationskampagner. Bestyrelsen spørger, om overskridelsen vil fortsætte resten af året, og ungdomsskoleinspektøren siger, at det bliver fulgt månedligt.
 • Ansættelser og fratrædelser siden seneste orientering til bestyrelsen. Orientering ved ungdomsskoleinspektøren. Bestyrelsen modtager en oversigt med oplysninger om ansatte og fratrådte.
 • Præsentation af dagundervisningen: 8.-10. klasse Heltidsundervisning og 10.Flex samt 10.klassecentret i Ungdomsskolen. Orientering ved ungdomsskoleinspektøren og faglig leder af dagundervisningen om dagundervisningens aktiviteter.
 • Principper for skiftende skemaer. Orientering ved ungdomsskoleinspektøren. Skolen skal overholde principperne for skiftende skemaer fra skoleåret 2022 for at imødekomme elevernes behov og skabe mere fleksibilitet. Bestyrelsen godkender principperne.
 • Orientering om fastsættelse af ungdomsskolebestyrelsens mødeplan for 2023. Mødeplanen bliver fastlagt.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 8. Juni 2022 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

 

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 20. april 2022:

 • Orientering fra elevrådsrepræsentanterne om gallafest og andre aktiviteter.
 • Orientering om økonomi for året 2022. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
 • Orientering om økonomi for året 2021. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og stiller spørgsmål om "Bestyrelse"-posten.
 • Orientering om en forældretilfredshedsundersøgelse, der blev udført i oktober-november 2021. Bestyrelsen drøfter rapporten og bidrager gerne til handleplanskitsen.
 • Delegation af ansættelsesbeføjelser til ungdomsskoleinspektøren.
 • Spørgsmål og diskussioner om forhold vedrørende arbejdsmiljø og involvering af personalet i handleplanen. Bestyrelsen tog handleplanen til efterretning.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 20. April 2022 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 7. december 2021:

 • Der blev afholdt en præsentationsrunde for de to nye elevrådsrepræsentanter.
 • Der blev orienteret om resultatet af elevrådsvalget og præsenteret det nye elevråd.
 • Elevrådsrepræsentanterne orienterede om julearrangementet og andre kommende aktiviteter. 
 • Der skulle orienteres om økonomien, men det blev udskudt, da bilaget ikke var klar. Ungdomsskoleinspektøren orienterede om regninger, der var på vej, og at man forventede et resultat tæt på nul ved årets udgang.
 • Der blev præsenteret en oversigt over ansættelser og fratrædelser
 • Der blev orienteret om elevsituationen i dagundervisningen og starten på skoleåret.
 • Der blev givet en opsummering af beslutninger truffet i indeværende bestyrelsesperiode, og en oversigt over beslutninger blev eftersendt.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 7. December 2021 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

 

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 6. oktober 2021:

 • Elevrepræsentanterne orienterede om deres møde og forestående valg.
 • Økonomien blev diskuteret, herunder regnskabsrapporten for januar til september 2021 og udgifter, som ungdomsskolen ikke selv er herre over.
 • Der blev givet orientering om ansættelser og fratrædelser siden sidste bestyrelsesmøde.
 • Faglig leder Lise Zaar orienterede om almenundervisningen efter corona.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 6. Oktober 2021 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

 

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 10. februar 2021:

 • Elevrådsrepræsentanterne orienterede om følgende:
  • De fleste hold er virtuelle i øjeblikket.
  • AV-udstyr har hjulpet underviserne med at undervise online.
  • Elever begynder at falde fra, og nogle hold må muligvis lukkes.
  • Der er blevet designet en lille trivselsundersøgelse, som mange elever har besvaret. Mange elever ønsker at vende tilbage til skolen og ønsker mere kreative fag. Resultaterne vil blive sendt ud sammen med referatet.
  • Der var et fælleselevrådsmøde, hvor affaldssortering og valgfag var på dagsordenen. Mange elever fandt valgfagene for kedelige.
 • Ungdomsskoleinspektøren gav en orientering om økonomien, og bestyrelsen anerkendte den gode økonomistyring.
 • Bestyrelsen diskuterede budgettet for 2021 og godkendte budgetforslaget. Budgettet for 10. klassecentret vil fortsat være isoleret for sig selv for at undgå at påvirke budgettet for andre afdelinger.
 • Souschefen og ungdomsskoleinspektøren orienterede om coronasituationen for unge og voksne samt arbejdsmiljøet. De berettede om elevers deltagelse og problematikker, virtuel almenundervisning, personalets forskellige tilgange til corona, og at TRIO (Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter) holder møder hver uge.
 • Ungdomsskoleinspektøren orienterede om EUD10 og fysisk undervisning på TEC, når det tillades.

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 10. Februar 2021 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

 

Udvalgte nøglepunkter fra referatet d. 9. december 2020:

 • Coronasituationen, Studieture mm.: Ungdomsskoleinspektøren orienterede om følgende:
  • Alle udlandsture er aflyst for dagseleverne, og dette blev meddelt både personalet og forældrene den 2. november 2020.
  • Personalet på 10. klassecentret har deltaget i at pege på alternativer til udlandsturene. Der bliver derfor en skolerejse til Bornholm i 4 dage/3 overnatninger, og ambitionen er, at alle elever og lærere deltager. Skolen ønsker en mere lige adgang til skolerejser og en årlig fællesrejse for alle klassetrin.
  • Julefrokosten er blevet aflyst efter research af muligheder og forkastelse af de foreslåede løsninger.
  • Ungdomsskolen har jævnligt kontaktet SKO vedrørende virkningerne af stigende smittetryk i Almen. Der er blevet gjort mange foranstaltninger for at nedsætte smitterisikoen, herunder spritstandere, Coronaguider og daglige opdateringer om hjemsendte elever mv.
  • SKO har været på besøg og er tilfredse med ungdomsskolens foranstaltninger.
  • Efter Vestegnsstramningerne på pressemødet den 1. december 2020 er store dele af Almenundervisningen lukket ned. Der er blevet iværksat stramme foranstaltninger for 110K, FLEX10 og NyHu, herunder eget klasselokale, ingen fællesarealer og blandede hold virtuelt.
  • Efter mandagens (den 7. december 2020) stramninger er alle alm. 10. klasser hjemme, mens NyHU + FLEX10 er undtaget for hjemsendelsen.
  • Almen laver noget særligt, som Lise vil fortælle om senere.
  • Kenneth udtrykte ros for ungdomsskolens håndtering af situationen med rettidig omhu.
 • Meddelelser fra elevrepræsentanterne:
  • Emma og Salma, elevrådsrepræsentanterne, orienterede om følgende:
   • De har talt om trivsel i denne mærkelige tid og blandt andet diskuteret Head Space og Unges Challenge.
   • Citater på plakater mangler, og der mangler også koste i køkkenet.
   • De opfordrer til at holde afstand og tage sprit på, når man går ud og ind af klasseværelserne, og de har møde igen i morgen.
  • Fælles Elevråd orienterede om følgende:
   • De har afholdt et fysisk møde med fokus på trivsel.
  • Kenneth gav udtryk for, at elevrådsrepræsentanternes punkter var super gode, og det er vigtigt, at der også er fokus på trivsel

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 9. December 2020 (PDF) - læs evt. hele dokumentet for kontekst.

 

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 7. Oktober 2020 (PDF)

 

Referat, Ungdomsskolebestyrelsen 19. August 2020 (PDF)